Thông tin truy xuất

Mã truy xuất Thời gian Loại dữ liệu Kênh Trạng thái

52a336f824bda22468d8ed59c88bc9ca7ea2fe72d60006fdba0bf3ffdb5bcce6

20-10-2023 06:38:01 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

31df8d664353ed3930b43ca246d465b4b6067315305df825ec05c097d94f9faa

20-10-2023 06:30:41 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

2d18cfec2f154d870d03e63f5e761116bc078a9577000570a9db56b9d9dfbce5

20-10-2023 05:32:21 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

050f41cd6016ff023a2a84de7d5f78915f3fc3fb040089156b29a64e1d08656d

20-10-2023 05:25:14 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

70f57418ce5fcf1b5c192d1892cabb5e7f226e49a1c6a3d7cb5cd783319929b9

20-10-2023 05:14:45 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

b566c8b63d60d95064dcb5fc5ee81c44911d58682461dd7c87b5a2fd464cde12

20-10-2023 05:11:25 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

53575d6e010b647a19f23dfaea467b46a1f1c14b2f0f76e96cc637ff8df420c6

20-10-2023 05:01:46 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

0724a270388a912b83cfe0d83a325318086a870433af1c2be2daaa50ccd6f38c

20-10-2023 05:00:25 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

98ad1692e93ea44fb675989ff6d5531cc8d32ef40df7c1b494956d4e0412cf23

20-10-2023 04:58:18 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

3551c86fda9adb1f5b785beeb704200c9e03e70de5ad4dab39c8d7bd3edde3b4

20-10-2023 04:57:28 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

2271c7df2f69ed056b07f550fbebe28bea8e3faa783b669ccc9dbf28e910e425

20-10-2023 04:54:29 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

2868d5fb4d75565495e96881841d62e438115bb3ae9dac60c828bc20612da73b

20-10-2023 04:13:03 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

7e11e81b25c048857ed75bdbcee08438473f5ca74e257484823f755bb4f9c2d2

20-10-2023 02:10:46 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

a1b5d6e6e614ecf1cc6a0bb25625355518e1f04cc59953b31cdd7e5c0e285945

15-08-2023 06:58:43 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

8b2599eddd0374f2e7cf889134db02850b0a9848f0398ff9dd3622c961afa309

15-08-2023 06:00:17 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

039a71ae1ce79ccf1a748a23770607b6a9bbd881351898f122a3c134e1a53a3f

10-08-2023 03:31:32 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

c3d74bbe837a85448f9779520af3ee2b2d00bc5b111822607271d1bf97cabe03

10-08-2023 03:30:26 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

3123725c2e60b861abea038b6765645080c6ddc7fc656063296ac0e00d524d1d

10-08-2023 03:25:15 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

286cabac8008287d8071673b19aa35c3f3e804ed751091112574d13e85ef8349

24-04-2023 04:59:09 Sản xuất

Quản Lý Chế Biến V2

Đã xác thực

71d34ee7ce80bbd60409a0183b4501a3fb70d248456770655c9739576033c8df

24-04-2023 04:02:44 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực