Thông tin truy xuất

Mã truy xuất Thời gian Loại dữ liệu Kênh Trạng thái

99758a7e692f5b62c2550be09e48127e9b57a36d3af8abf6b9bc446dc57d1460

23-09-2022 07:24:12 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

6ed50f818eeebbb89a516fdd3ba09a71cc4245c2e4421bacc64cf3324b03a034

21-09-2022 05:04:12 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

7f52ae78d9860d365d500cc057b77f795196215bcbae256e973e8e79f830a6f6

21-09-2022 04:28:58 Sản xuất

Quản lý chế biến

Đã xác thực

a9a33050ba7114412d91fa0147b89c4dff4cc06e5230a3b9857d9dfde8db47da

21-09-2022 04:22:36 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

e95a5eeb72a0f1e02c658e7379495b5472cbe8eb6cea284aa4995307065cc769

21-09-2022 04:09:20 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

a0308503537d10732366ea06706de1495282b07b77d8252df63f1dcb21bacd9e

21-09-2022 04:04:35 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

aa55eab5081ea968bda218f9268efe570f8b9f227ee932eb2136e53283506036

21-09-2022 03:36:03 Nhập kho

Quản lý chế biến

Đã xác thực

253aef3b54c12e8a4a6bdcc494475f01c0545b2069563f7bfa197d8ce81b6708

20-09-2022 03:51:07 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

61119baa8fbb6578f11b965581bc9445cffde274a77f618a3d78609f76d12d8b

16-09-2022 07:38:00 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

1358001c3524a42e4daf65a744e4472a28dcbc2ccbea461e478e025b8653ae63

11-08-2022 06:33:39 Sản xuất

Quản lý chế biến

Đã xác thực

9cf05348d2925101cad4d2e2c315cc2c7057a291737f376564d6d5613ff5f008

09-08-2022 08:07:57 Sản xuất

Quản lý chế biến

Đã xác thực

9cf0b4851ed9bccc20765e3c3f476450b6f12b3ca6741d14f34287785bd8ee97

09-08-2022 03:43:23 Sản xuất

Quản lý chế biến

Đã xác thực

abb4600a7738eef0989ac2e94acaba0fbd4f759bd6894772d39970f4af06a145

03-08-2022 01:32:13 Sản xuất

Quản lý chế biến

Đã xác thực

8fda8817bca9e4e9c92556a641df9d13a7cfc4ad912821512fab63c5550d11bc

02-08-2022 08:44:21 Sản xuất

Quản lý chế biến

Đã xác thực

4ff92390aa04e41a8b0b43f4fcc48e62f7be2d95cf3674a0e15967a968399455

02-08-2022 08:21:39 Xuất kho

Quản lý chế biến

Đã xác thực

b1ac015482e0fc977f84e25f2597e34bb7ae56264b0134086dccf879b54fcc9c

04-06-2022 19:11:32 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

375b0d8572db8a17ea2d22527c9adbe00de0c383f5de50e65109641acbf08c5f

03-06-2022 06:21:57 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

f59bf996f345d9db714f1ca41415d710b8e034015ffa19c13a0af8616316b70e

03-06-2022 04:04:30 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

f15a46c39059b011610b0501c6750118c70cffde84ea8655ecc966d39c5f4e91

03-06-2022 03:58:11 Thu Hoạch

Nhật ký chăn nuôi trồng trọt

Đã xác thực

302b971c56c520f5cb0d412f454cdf7be15c13878f0959554675efb1ea031bb7

06-04-2022 03:57:23 Sản xuất

Quản lý chế biến

Đã xác thực